Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Жаңалықтар
Білімділік достық көпірі

Білімділік достық көпірі

25 Сәуір 2014

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде 7 курс интерндері Умертаева Жанна,  Жумакаев Акылбек, Есниязов Диас, мамандығы «Жалпы медицина» 03.03-28.03.2014ж. аралығында Helios Klinikum, Bad Saarow, Deutschland гемотология-онкология бөліміне тәжірибеден өтуге жіберілді. Тәжірибені өтудің негізгі бельгісі жоғарғы ағымды үлгерім және ағылшын тілінде еркін сөйлеу болып табылады. 

Интерндерге келесі жетекші дәрігерлер тағайындалды: 

- Dr. med. Ulrich Bitz , Leitender Oberarzt

- Dr. med. Daniel Binder, Oberarzt Station B

Уақыттыңнегізгібөлігінбізгематология-онкологиялықбөліміндеөткіздік, клиникалықталдауларғақатыстық, науқастардықарадық, тексердік. Емхананыңрезиденттерініңқатысуыменалғашқытексерулержүргіздік.Жұмыскүнісағат 7.00-детаңертеңгі конференцияменбасталды, ондабарлықзертханалықжәнеаспаптық мәліметтерін,  клиникалықсимптоматика, зерттеудіңқосымшаәдістеріжәненауқастардыарықарайемдеуталқыланды. 

Өзбетіншекелесіманипуляциялардыөткізугерұқсатетілді: жамбассүйегініңжалпақбасыжілікмайыныңбиопсиясын, құрсаққуысын, бүйректі, эр.массасыжәнеқанұйығымассасытрансфузиясынультрадыбыспензерттеу, арнайыневрологиялықзерттеулерөткізу.  

Аптасынабірретемхананыңбарлықрезиденттеріүшінбіліктілігінжоғартумақсатындаәртүрліауруларбойыншадәрісөткізіледі. Соныменбірге, интерндергедәрігерКоханыңсиреккездесетіндәрі-дәрмектерініңтоптамасысақталғанғажайыппатоанатомиалықмұражайынабарыпшығуынамүмкіндікберілді.   

Интерндереркектікбезкезіндебрахитериапияөткізу, соныменбіргеоныжоспарлауәдістеріментанысты. Күнсайынтәртіпаралықконсилиумөткізілді, ондаарықарайгемо-онкологиялықнауқастардықарауталқыланады. Консилиумтүрлімамандықбойыншажетекшідәрігерлерденқұралады: онкологтар, маммологтар, пульмонологтар, әр түрлібағыттағыхирургтар, МРТ, КТжәнерентгенсуреттеріндегіқиынжағдайлардыміндеттітүрдеқатысатынтүсіндірушірадиологтар.

Онко-геможұмысынанбасқа, басқабөлімдердеоқып, олардыңжұмысынқадағалаумүмкіндігіболды. Мысалы, Радиологиябөліміндеөткізілетінбірегейоталарғақатыстық: Selective Internal Radiation Therapy (SIRT) біріншірет Bad Saarow өткізілген.  Трансяремдібауырішілікпортокавальдықбұрау -Transjugular intrahepatic portosystemic shunt. Соныменбіргебас-мойынісігініңқанкетуініңыдырауысебебіненсыртқыұйқыкүретамырыныңтарауыншұғылэмболизациялау, радиологиябөліміндекүнделіктіантиографияжәнеэндоваскулярлықоталарәдеттегіше,соныменбіргетүрлі  МРТжәнеКТ, рентгенограмма, ангиограммасуреттерініңтүсіндірмесіналумүмкіндігіболды. Тағыдабізгетөмендекөрсетілгенбөлімдердежасалатыноталар,бақыладық: «Жалпыхирургия», «Басжәнемойынбөлімі», «Травматология»,  «Нейрохирургия», мұндабізотажасаушыдәрігерлердіңкөмекшілеріболдық. Интерндер аурухананың түрлі бөлімдеріне түскен орыс тілді науқастарды қарау және кеңес беру үшін белсенді қатыстырылды.  

Жылына 1 рет өтетін неміс хирургтері қоғамы конгресінің жаңа хирургиялық жадбығының ең бір қызық конференциясы мен көрмесі  бізді қатты масаттандырды. 

Емханадағы жұмыстан басқа біз  Potsdam қаласының үкіметіне шақырылдық, онда GunterFritsch қаласының президентімен, парламенттің президентімен, сонымен бірге Германияның білім және ғылым министрі Mrs. ProfessorFunk кездестік. Және де біздіMrs. ElisabethAlter парламентін аралауға шақырды.

Бізді дәрігерлердің жоғарғы кәсіпқойлығы, терең білімдері, барлық жаңаға ашықтық және жылы шырай, онкологиялық науқас адамдардың мәселесіне деген зор көзқарастары, сонымен бірге әр науқасқа деген ерекше көңілдері қатты таңқалдырды.  

Клиникада түрлі гемо-онкологиялық аурулардыңдиагностикасы және емдеу үшін барлық мүмкіндіктер бар. Сонымен бірге, онда өзекті химиотерапия және сирек кездесетін онкологиялық ауруларды бірегей ғылыми-зерттеу жұмыстары өткізіледі.  

7 курс интерндері, мамандығы «Жалпы медицина» Умертаева Ж. 710 топ, Жумакаев А. 707 топ,  Есниязов Д. 710 топ.  


0
21299

пікірлер

пікір қалдыру үшін.