Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті (ғылыми

зерттеулерді гранттық қаржыландыру)

1. ИРН AP08857386 «Неонатальды сепсистің иммунологиялық аспекттері». Ғылыми

жетекшісі – м.ғ.к. Ахмалтдинова Л.Л. (2020-2022 жж.)


2. ИРН AP09058465 «COVID-19 пандемиясына тиімді жауап беру үшін Қарағанды

облысының ауылдық медициналық мекемелерінің тиісті сумен, санитариямен және

гигиенамен (ССГ) қамтамасыз етілуін бағалау» Ғылыми жетекшісі – PhD Омарова А.О.

(2021-2023 жж.)


3. ИРН AP09260173 «Бейіндік білім беру ортасы университет студенттерінің икемді

дағдыларын дамыту және мектепте оқыту сабақтастығын қамтамасыз ету шарты

ретінде»Ғылыми жетекшісі – м.ғ.к. Риклефс В.П. (2021-2023 жж.)


4. ИРН AP09259923 «Иондаушы емес сәулеленудің күрделі кешенінің адам ағзасына теріс

әсерін анықтау (медицина қызметкерлерінің мысалында)» Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д.,

профессор Ибраева Л.К. (2021-2023 жж.)


5. ИРН AP09259123 «MALDI-MS және машиналық оқыту әдістері арқылы мұрын

жағындыларында SARS-CoV-2 анықтау» Ғылыми жетекшісі– PhD Кадырова И.А. (2021-

2023 жж.)


6. ИРН AP09260597 «Жедел ішек өтімсіздігі кезіндегі инфекциялық-қабыну асқыныстарын

ерте диагностикалаудың бактериалды транслокациясының биомаркерлернің детекциясы.

Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., профессор Тургунов Е.М. (2021-2023 гг.)


7. ИРН AP09260954 «Марбург сүйек банк жүйесі бойынша дайындалып, остеоиндукторлық

заттармен біріктірілген дуплексті отандық аллографттың репаративті остеогенезі мен қайта

құрылуының динамикасын зерттеу». Ғылыми жетекшісі – PhD Камышанский Е.К. (2021-

2023 жж.)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (бағдарламалық-нысаналы)

1. BR 11065386-OT-22 «COVID-19: Жаңа респираторлық инфекциялардың, коронавирустық инфекцияны қоса алғанда, таралуына жауап беру жүйесінің ғылыми-технологиялық негіздемесі». Бағдарламаның ғылыми жетекшісі - м.ғ.д. Турмухамбетова А.А. (2021-2023 жж.)

2. Қазақстан Республикасының дербестендірілген және превентивті медицинасын

енгізудің ұлттық бағдарламасы. Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., Турмухамбетова А.А. (2021-

2022 жж.)

Клиникалық зерттеулер

1. Қатарлас топтарда жүргізілетін көп орталықты рандомизацияланған қос соқыр, орташа

және ауыр дәрежедегі ойық жаралы колиті бар пациенттердің қатысуымен пероральді

қолдануға арналған AMT-101 препаратының тиімділігі мен қауіпсіздігінің 2а фазасын

плацебо-бақыланатын зерттеу. Тапсырыс Беруші - "Алиментив" Корпорациясы,

Нидерланды. Ғылыми жетекшісі – м. ғ. к. Ларюшина Е. М.

Халыкаралык гранттар

1. TIPH Global Grant Program от ASPPH (Assosiation of Schools of Public Health). Заказчик -

Assosiation of Schools of Public Health. Ғылыми жетекшісі – PhD Омарова А.О. (2021-2022

жж.)

2. Oxygen requirements and approaches to respiratory support in patients with COVID-19 in lowand

middle-income countries: a WHO study / ДДҰ зерттеуі: оттегі терапиясының

қажеттіліктері және табысы төмен және орташа елдердегі COVID-19 бар науқастарға тыныс

алуды қолдау тәсілдері. Тапсырыс беруші - Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы.

Ғылыми жетекшісі – х.ғ.к. Едильбаева Т.Т.