Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі (бағдарламалық –нысаналы қаржыландыру)

Ғылыми-техникалық бағдарламаО.0661 «Экологиялық тәуекелділік және тұрғындардың денсаулығы»

Іске асыру мерзімі - 2014-2016 жж.

Жетекші – м.ғ.д., профессор Р.С. Досмағамбетова

Мемлекеттік тіркеу № ГР0114РК00302

Ізденуші:РМҚМ  «Хамза Жуматов атындағы гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы» ҚР ТҚҚА, «Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы» РМҚМ,ҚР ДСМ «Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты» ШЖҚ РМК.

Мақсаты – Ауру мен өлімді азайту, кәсіби ғұмырлылықты ұлғайтуға мүмкіндік туғызуға, экологиялық қауіпсіздік және тұрғындардың денсаулығын басқару жүйесін қалыптастыру.

Міндеттері:

1.  Меншікті эпидемиологиялық зерттеулер нәтежиелері және мета-сараптама  әдебиеттер деректері негізінде салауатты өмірді ұзарту және туғаннан  өмір ұзақтығын  ұлғайтуға алып келетін профилактикалық іс-шаралардың кешенінде мақсатты жас аралық топтарды негіздеу.

2.  Аурулардың тобы бойынша және аймақтардың экологиялық жағдайының гигиеналық бағалары бойынша денсаулық қалпының кешенді скрининг негізінде аймақтардың төлқұжатын құрастыру.

3.  Модификацияланған факторлар есебімен, факторлар модификациясы бойынша басқару шешімдері кешенді бағдарламаларын негіздеу және олардың әсерімен салауатты өмірді ұзарту және туғаннан өмір ұзақтығын ұлғайтуға алып келетін теориялық үлгісін құрастыру. 

4.  Салауатты өмірді ұзарту және туғаннан ұзақтықты ұлғайтуға алып келетін, әсер ететін модификацияланған факторларға басқаруға бағытталған, технологиялық шешімдерді тексеру және құрастыру бойынша пилоттық зерттеуді өткізу.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті (ғылыми зерттеулерді  гранттық қаржыландыру)

1.  Қазақстан Республикасында вакцинамен басқарылатын инфекциялар сырқаттанушылығының қаупін болжау (қызылша, В вирусты гепатиті). Ғылыми жетекшісі- м.ғ.д. профессор Б.Н. Кошерова, м.ғ.к.,доцент Ф.М.Шайзадина (2015-2017 жж., № ГР0115РК00303)

2.  Алдыңғы ішперде қабырғасы жарығын хирургиялық емдеу кезінде  өзіне тән емес ішперденің жасушасыз матриксінің және өзіне тән емес терінің жасушасыз матриксінін өңдеу және қолдану. Ғылыми жетекшісі – м.ғ.к.. Н.Т. Абатов (2015-2017 жж., № ГР 0115РК00305)

3.  Лапароскопиялық нефропексия кезінде имплантаттардың жаңа түрін әзірлеу және енгізу.Ғылыми жетекшісі – м.ғ.к.. Н.Т.Абатов (2015-2017 жж., № ГР 0115РК00306)

4.  Интраабдоминалды гипертензиямен байланысқан асқынулардың дамуын болжау кезінде биомаркерлердің маңыздылық деңгейін анықтау. Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., профессор Е.М. Тургунов (2015-2017 жж., № ГР 0115РК00307)

5.  Қазақстандағы госпитальдық ферменттелмейтін грамтеріс бактериялар штаммдарының антибиотикрезистенттігі эпидемиологиясын мультиорталықты көпжылдық зерттеу. Ғылыми жетекшісі – м.ғ.к. Е.А. Захарова (2015-2017 жж.,  № ГР 0115РК00310 )

6.  Антимикробтық препараттарға сезімталдықты анықтаудың жедел әдістерін әзірлеу. Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д.. И.С. Азизов (2015-2017 жж.,  № ГР 0115РК00311)

7.  Қазақстан территориясындағы металло-бета-лактамаз микроорганизмдер – продуценттерінің популяциядағы құрылысы мен молекулярлық зпидемиологиясын оқу. Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д.. И.С. Азизов (2015-2017 жж.,  № ГР 0115РК00312)

8.  Идеологиялық жүйелерде сана бұрмалау мақсатымен пайдаланатын лингвистикалық құралдарды қолдану ерекшеліктері. Ғылыми жетекшісі – ф.ғ.д. профессор Н.И. Букетова,  филология магистрі  Г.К. Каримова (2015-2017 жж.,  № ГР0115РК00314)

ҚР ДСМ «Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы» РМҚМ

ҒТБ О.0660 «Арал маңындағы тұрғындар денсаулығының күйін басқарудағы кешендік тәсілдер».

Тақырыбы: «Ақтөбе облысының Шалқар қ.,Ырғыз к., Оңтүстік-Қазақстан облысының Арыс қ., Қарағанды облысының Атасу к. және Ұлытау к. тұратын 18 жастан бастап 49 жасқа дейінгі аралықта тұрғындардың эндокринопатия және репродуктивтік жүйесі гуморалдік иммунитеттің бағасы бойынша клиникалық-зертханалық зерттеу өткізу. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Р.С.Досмағамбетова, б.ғ.д., профессор Б.Ж.Култанов (2014-2016 жж.)

IV ТЕМПУС Еуропалық одақтың бағдарламасы

1.  Адамдарды дамыту арқылы білім беру ұйымдарын жетілдіруге жәрдемдесу. Жауапты орындаушы- Д.М. Досқожин

Денсаулық сақтауда ғылыми зерттеулер бойынша жергілікті оқу,  демеушілер - ЮНИСЕФ, ПРООН, Дүниежүзілік  банк, ДДСҰ

1.  Антибиотикке төзімділікті тежеу үшін тұрғындарда дағдыларды қалыптастыру үшін іс-шараларды өңдеу және ақпараттандыру.  Ғылыми жетекші – м.ғ.к., доцент А.Б. Кузгибекова

Шаруашылық шарттағы тақырыптар

1.  Санитарлық-гигиеналық зерттеу жұмыстарына зертханалың өлшеу жүргізу ("Карағанды Энергоорталық ЖШС). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев  

2.  «Физикалық факторларды, шу, діріл, электрмагниттік жазықтарды өлшеу» санитарлық-гигиеналық, зертханалың және санитарлық-химиялық зерттеулер ("Береке Жан" ЖШС). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев.

3.  «Петропавл бөлімшесінің» ЕК мекемелерінде еңбек шарты бойынша өндіріс объектілерін аттестациядан өткізу («Петропавл бөлімшесінің» ЕК ООТЖ ФМУК). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев.

4.  Кен басқармасының қызметкерлерінде хризотилді кірістердің әсер ету жағдайында, профриск факторы ретінде, ұйғарымды еңбек өтілін және еңбек шартының класын өңдеу ("Қостанай минералдары" АҚ). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А. Ибраев.

5.  Кен басқармасының қызметкерлерінде кәсіби қатерді бағалау ("Қостанай минералдары" АҚ). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А. Ибраев.

6.  Гидрохлорид гармин препараттарын қабылдаған, 30 жануарға морфологиялық зерттеу жүргузу ("Халықаралық  ғылыми-өндірістік холдинг "Фитохимия" АҚ). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Г.У. Жанайдарова

7.  Өкпе туберкулезінің резистентті түрі кезіндегі ФС-1 дәрілік құралдардың қауіпсіздігіне рандомизацияланған плацебобақыланатын зерттеулер жүргізу («Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» АҚ). Ғылыми жетекші – м.ғ.д. Н.С. Табриз

8.  Кератопротез үшін тіреу ретінде тырнақ пластинасын қолдану бойынша зерттеу жүргізу (А.Р. Хурай). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Ю.А. Шустеров

«Ғылыми –техникалық ақпараттық ұлттық орталығы» АҚ тіркелген бастамашыл тақырыптар

1.  Хирургия саласындағы ауруларды анықтау және емдеудің инновациялық технологиялары. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. Е.М. Тургунов (2011-2016 жж.,№ ГР 0112РК00417)

2.  Ана мен бала денсаулық деңгейіне клиникалық-эпидемиологиялық сипаттама, алдын алу әдістері мен емі. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. Р.Х. Бегайдарова (2012-2016 жж., № ГР 0112РК00419)

3.  Медициналық ЖОО-да оқыту тиімділігін жақсарту стратегиясын құрастыру. Ғылыми жетекші  - м.ғ.д., проф. Р.С. Досмагамбетова (2011-2016 жж., № ГР 0112РК00418)

4.  Стоматологиялық ауруларды емдеу мен диагностикалау әдістерін жетілдіру. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. А.Г. Курашев (2011-2016 жж., № ГР 0112РК00412)

5.  Сәулелік диагностика және бас мидың ишемикалық зақымдануы және гипоксикалық реабилитациялау. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., доцент О.М. Газизов (2012-2016 жж., № ГР 0112РК00415)

6.  Біріңғай Ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің тұжырымдамасына (ҚР ДМС-БҰДСЖ) сәйкес жаңа инновациялық кезеңде балалар хирургиялық патологияларын төмендету және нәтижелерін жақсарту стратегиясы (балалар хирургиясы тәжірибесіне инновация, инвестиция, интеграция келтіру). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор А.Б. Марденов (2012-2016 жж., № ГР 0112РК00410)

7.  Қазақстандағы инновациялық инфрақұрылымын қарқынды пайдалану мақсатында медициналық білім мен ғылымның бизнеспен және халықпен (адами капитал) әріптестік жолдарын даярлау. Ғылыми жетекші – м.ғ.к., доцент Х.Б. Бисмильдин (2012-2016 жж., № ГР 0112РК00416)

8.  Инновациялық технологияда андрагогике дәрігерлік. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор К.Б. Оспанова (2012-2016 жж., № ГР0112РК00414)