Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Кітапхана
Ақпараттық ресурстарға сілтеме

Ақпараттық ресурстарға сілтеме

Жазылу дерекқоры

DynaMed

DynaMed– клиникалы шешімдер қабылдау үшін дәлелденген медицинаның ең соңғы мәліметтерін қамтитын дәрігерлерге арналған анықтамалық дерекқор. EBSCO арнайы құрған тәжірибешілер қауымдастығы тәжірибеден дәлелді мысалдарды жинайды және өңдейді, сонымен қатар олардың объективті талдауын түсінуге оңай форматта ұсынады. Университет желісіндегі ресурсқа және қашықтықтан институционалдық логин мен пароль арқылы қол жеткізу.

CINAHL Complete

CINAHL Complete - медицина және мейірбике саласындағы білім алушыларға, сондай-ақ сабақтас медицина қызметкерлеріне бағдарланған ғылыми журналдар мен өзге де жарияланымдардың толық мәтінді дерекқоры. Университет желісіндегі ресурсқа және қашықтықтан институционалдық логин мен пароль арқылы қол жеткізу.

ClinicalKey

Elsevier баспасының 1000-нан астам кітабын; 600 – ден астам журналды; жаңартылатын стандарттар кітапханасы бар клиникалық ұсыныстарды; дәрілік заттардың деректер базасын; бейне кітапхана-17 000-нан астам бейнероликті және 3,6 млн.иллюстрацияны ұсынатын Elsevier баспа үйінің медицина және денсаулық сақтау үшін Онлайн-ресурсы, презентация шебері табылған иллюстрацияларды PPT слайдтарына экспорттауға мүмкіндік береді. Қолжетімділік ЖОО-ның IP-мекенжайлары бойынша тіркелген жағдайда беріледі.

Пайдаланушы нұсқаулығы – ClinicalKey

Clinicalkey көмегімен CME несиелерін алуға арналған қадамдық бейне нұсқаулық

Complete Anatomy

Виртуалды анатомиялық атлас. Қол жеткізу белсендіру коды арқылы беріледі. Кіру электрондық поштаға сұраныс бойынша активтендіру коды бойынша беріледі: y.amirova@qmu.kz.

Пайдаланушы нұсқаулығы - Complete Anatomy

Complete Anatomy вебинарының орыс тіліндегі жазбасы

Osmosis

Оқушыларға көрнекі түрде көбірек ақпаратты жақсы үйренуге және есте сақтауға көмектесетін оқу платформасы. Қолданба физиологиядан патологияға, фармакологияға және клиникалық тәжірибеге дейінгі көптеген медициналық және медициналық тақырыптар бойынша бейнелер, сұрақтар, жазбалар карталары, жазбалар және басқа ресурстарды ұсынады. Кіру электрондық поштаға сұраныс бойынша активтендіру коды бойынша беріледі: y.amirova@qmu.kz.

Пайдаланушы нұсқаулығы – Osmosis

STATdx

Күнделікті тәжірибеде және радиология саласында ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолданылатын рентгенологтарға арналған диагностикалық ресурс. STAT DX барлық радиологиялық мамандықтар бойынша ақпаратты қамтиды. 4,300-ден астам диагнозды қамтиды; жоғары сапалы 200,000-нан астам сурет; 300 анатомиялық модуль; 1,400-ден астам дифференциалды диагноздар; пациенттердің 20,000-нан астам нақты медициналық тарихы; процедураларды жүргізуге арналған қадамдық нұсқаулар. Кіру электрондық поштаға сұрау салу бойынша тіркеу идентификаторы мен пароль арқылы беріледі: y.amirova@qmu.kz

Пайдаланушы нұсқаулығы – STATdx

WileyOnlineLibrary

Қазіргі ғылым мен білімнің барлық салаларындағы толық мәтінді ғылыми ресурстарды басып шығаратын көп салалы мультидисциплинарлық баспа Барлық ғылыми контент жаратылыстану, техникалық, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бағыттары бойынша журналдардың, кітаптар мен энциклопедиялардың негізгі тақырыптық топтамаларына бөлінеді. Қолжетімділік институционалдық логин және пароль арқылы беріледі.

Wiley Online Library пайдаланушынұсқаулығы

Lecturio

Әлемдегі жетекші университеттердің профессорларының мазмұнын қамтитын жоғары дәлдіктегі медицинаның жаңа буынын оқыту платформасы. Электрондық поштаға сұраныс бойынша қол жетімділік беріледі: y.amirova@qmu.kz.

Web of Science (Clarivate)

Журнал мақалалары, ғылыми конференциялар мен монографиялардың мультидисциплинарлық аналитикалық реферативтік базасы. Ол Ю. Гарфилд әзірлеген дәйексөз (Citation Index) индексін қамтиды. Платформа библиографиялық ақпаратты іздеу, талдау және басқарудың кіріктірме мүмкіндіктеріне ие. Clarivate Analytics компаниясының жазылымымен әзірленеді және ұсынылады.

Пайдаланушы нұсқаулығы - Web of Science

Scopus

Аннотацияларменмәліметтердіталдаудыңжәневизуалдаудыңенгізілгенрецензияланатынғылымиәдебиеттіңдәйексөзділігібиблиометриялыққұралдарыменқадағалайтынытуралыақпараттардықамтитынеңірімәліметтерқоры.. Базадажаратылыстану, қоғамдықжәнегуманитарлықғылымдар, техника, медицинажәнеөнерсаласындағы 5000 нан 22794 халықаралықбаспаларбасылымдарыбар.

Пайдаланушы нұсқаулығы - Scopus

ScienceDirect

Elsevier ақпараттықплатформасыныңбаспасында 2500 ғылымижурналдаржәне 33 мыңкітапқаорналастырылған, 13 млн. жарияланымғақолжетімділіккемүмкіндікбереді. Мақалалартөртнегізгібөлімгетоптастырылған: физикалықжәнеинженерлікғылымдар, жаратылыстануғылымдары, медицинағылымдары, сондай-ақәлеуметтікжәнегуманитарлықғылымдар.

Пайдаланушы нұсқаулығы – ScienceDirect

«Cтуденттік кеңесші» электронды кітапханасы

Оқулықтар мен оқу құралдары, нұсқаулықтар, атластар, монографиялар, дәрістік курстар және практикумдарды қамтитын толық мәтінді мәліметтер базасы. Мәліметтер базасы мерзімді басылымдардан,қосымша мультимедиалық құралдардан, бейнематериалдардан және интерактивті қосымшалардан тұрады.

Пайдаланушы нұсқаулығы – «Студент кеңесшісі»

«Дәрігер кеңесшісі» электронды кітапханасы

Электрондықмедициналықақпараттық-білімберужүйесі. «Дәрігеркеңесшісі» орналастырылғанматериалдарқазіргізаманғығылымибілім (дәлелдімедицина) негізіндежетекшіресейлікмамандарменәзірленген. Ақпараттиістімамандықбойыншағылыми-практикалықмедициналыққоғамның (әлемдік, еуропалықжәнересейлік) ұстанымынесепкеалаотырыпдайындалады. Барлықматериалдарміндеттітәуелсізрецензиялауданөткен.

Пайдаланушы нұсқаулығы – «Дәрігер кеңесшісі»

«Эпиграф» электронды кітаптары баспасы

Қазақстандық мамандары әзірлеген алғашқы толық мәтінді мәліметтер базасы. Электрондық кітапхана Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына арналған медицина және шектес ғылымдар бойынша 1000 атауынан тұратын оқулықтар мен оқу құралдарының жинағы болып табылады.Үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқулықтар мен оқу құралдары ұсынылған. Кітаптар түрлі-түсті оқылатын материалдардың суреттерін қамтиды. Қашықтан тіркеу промо код бойынша беріледі.

Пайдаланушы нұсқаулығы – «Эпиграф» ЭКБ

«Эпиграф» мультимедиялық оқулықтар порталы

Мультимедиялық оқулық студенттерге мәтіннен басқа, білімді тексерудің интерактивті блоктарынан тұратын мультимедиялық оқу материалын көрсетуге мүмкіндік беретін бағдарламалық шешімдер жиынтығын ұсынады. Қашықтан тіркеу промо код бойынша беріледі.

Пайдаланушы нұсқаулығы: https://mbook.kz/ru/user_manual/

«Aknurpress» сандық кітапханасы

«AKNURPRESS» сандық кітапханасы оқу процесіне арналған әдебиеттерді іріктеуде сапалы тәсілге ие, оқу пәндеріне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдарының 1000-нан астам атауларын қамтиды. Оқулықтар мен оқу құралдары қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылған. Қашықтан тіркеу промо код бойынша беріледі.

Пайдаланушы нұсқаулығы - AKNURPRESS

«Лань» ЭКЖ

Ғылыми және оқу әдебиеттер, сондай-ақ ғылыми мерзімді басылымдардың жүздеген контентін қамтитын ірі көп тақырыптық мәліметтер базасы. «Лань» баспасының электронды-кітапханалық жүйесі кітапты оқуға ғана емес, кітаптан үзінділерді көшіруге және басып шығаруға мүмкіндік береді.

Пайдаланушы нұсқаулық – «Лань» ЭКЖ

Республикалық жоғары оқу орындары арасындағы электрондық кітапхана

Профессорлық-оқытушылар құрамын, бакалавриат, магистратура және докторантурада білім алушыларды қазіргі заманғы ақпараттық білім беру ресурстарымен қамтамасыз ету үшін Қазақстанның жоғары оқу орындарының электрондық ресурстарын біріктіретін бірыңғай мәліметтер базасы.

Ашық қол жеткізу дерекқорлары

Ғылыми Электронды кітапхана eLIBRARY.RU

34 млн.астам ғылыми жарияланымдар мен патенттердің рефераттары мен толық мәтіндерін, оның ішінде 5600-ден астам ресейлік ғылыми-техникалық журналдардың электрондық нұсқаларын қамтитын ғылым, технология, медицина және білім беру саласындағы аса ірі ресейлік ақпараттық-талдау порталы, оның ішінде 4800-ден астам журнал ашық қолжетімділікте.

Coursera

Стэндфорд университетінің информатика профессорлары әзірлеген жаппай онлайн-білім беру саласындағы жоба.

HSTalks

Биомедициналық және жаратылыстану ғылымдары бойынша әлемдік жетекші сарапшылардың онлайн-лекциясы.

«Қазақстанның клиникалық медицинасы»журналы

Көп салалы халықаралық рецензияланған медициналық журнал. Негізгі тақырып - биомедициналық ғылым мен практика, медициналық білім беру және денсаулық сақтау саласындағы зерттеу материалдарын жариялау.

AACR (American Association for Cancer Research)

Медициналық журналдардың толық мәтінді деректер базасы. AACR журналдарындағы мақалалар жарияланғаннан кейін 12 айдан кейін еркін кіруге көшеді.

BMJ Open

Барлық пәндер мен терапевтік салалар бойынша медициналық зерттеулерге арналған ашық қол жетімді онлайн-журнал.

BMC

Деректер базасы Springer Nature құрамына кіреді және ғылым, технология, инженерия және медицина саласындағы ғылыми-зерттеу қауымдастықтарының ашылуларымен бөлісетін 300-ге жуық рецензияланған журналдарды қамтиды.

Europe PubMed Central (Europe PMC)

БүкіләлембойыншасенімдідереккөздерденғылымижарияланымдарменбаспалардыңДүниежүзілікжинағынақолжеткізудіқамтамасызететінашықғылымиплатформа.

FreeBooks4Doctors

Медициналықкітаптарменжәрдемақылардыңтолықмәтіндінұсқаларынасілтемелердітоптастыру.

Free Medical Journals

Медициналықжурналдардыңтолықмәтіндінұсқаларыныңмәліметтербазасы.

Medscape

Дәрігерлерменденсаулықсақтаусаласындағыбасқадамамандарүшінақпараттықресурс.

PubMed

Биомедициналықтақырыпбойыншарефераттықдеректербазасы. PubMed құрамында MEDLINE ғылымижурналдарменинтернеттегікітаптарданбиомедициналықәдебиеттерге 32 миллионнанастамсілтемебар.

Trip Medical Database

Дәлелдімедицинабойыншаклиникалықіздеужүйесі.