Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті

6D110100 «Медицина» мамандығы бойынша ҚР ДСӘДМ «Қарағанды мемлекеттік медицина университеті» ШЖҚ РМК Диссертациялық Кеңесіне өткізілетін құжаттар тізімі:

Құжат атауы

Саны

1

Диссертациялық Кеңес  төрағасының атына докторант оқыған ЖОО бланкісінде жазылған жолдама хат

1

2

Қатты мұқабада және электрондық тасығыштағы (CD-диск) диссертация (Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығында техникалық тексеру өткені туралы түбіртек көшірмесін көрсету қажет)

6

3

Жұмыс орны бойынша расталған ғылыми кеңесшінің пікірі

3

4

Жұмыс орны бойынша расталған екінші ғылыми кеңесшінің(егер болса) пікірі

3

5

Шетелдік ғылыми кеңесші пікірінің нотариуспен расталған аудармасы

3

6

ЖОО-ң ғылыми жұмыс жөніндегі проректорымен бекітілген кафедрааралық отырыс хаттамасының көшірмесі

3

7

Жұмыс орны бойынша расталған 2 ішкі рецензенттің рецензиялары

3

8

Көлемі 1 (бір) баспа табақтан кем емес мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде диссертация аңдатпасы, яғни, А4форматты 16 беттен кем емес.

3

9

Докторант білім алған ЖОО-ң ғылыми хатшысы қол қойған жарияланымдар тізімі мен көшірмелері (бас беті, толық мазмұны, жарияланымы)

3

10

Диссертация тақырыбы және кеңесшілерін бекіту туралы докторант оқыған ЖОО Ғылыми Кеңесі отырысының хаттамасының көшірмесі

3

11

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы дипломдардың, оларға қосымшаларының (транскрипттің көшірмесі) нотариуспен расталған көшірмелері. Егер докторанттың тегі өзгертілсе, тегі өзгерткенін растайтын құжат ұсынылады

3

12

Докторантураның кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгергені туралы транскрипттің көшірмесі

3

13

Докторант білім алған кафедраның меңгерушісі қол қойған докторантқа мінездеме

3

14

Оқитын ЖОО-ның кадр қызметі растаған жеке іс парағы

2