Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
ЖОО туралы ақпарат
Тұрақты даму

Тұрақты даму

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ өзінің экономикаға, экологияға және қоғамға ықпалының маңыздылығын түсінеді және өзінің орнықты дамуы үшін мүдделі тараптармен жауапты, ойластырылған және ұтымды өзара іс-қимыл тәсілін енгізеді.

Университеттің тұрақты дамуының негізгі принциптері университет Сенатымен 2023 жылы бекітілгентұрақты даму саясатында көрсетілген.

«ҚМУ» КеАҚтұрақтыдамусаласындағысаясат

ТҰРАҚТЫ ДАМУ САЛАЛАРЫ

I. Экологиялық тұрақтылық

Экологиялық компонент биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсерді барынша азайтуды, шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалануды, экологиялық, энергия және материал үнемдейтін технологияларды қолдануды, экологиялық қолайлы өнім құруды, қалдықтарды барынша азайтуды, қайта өңдеуді және жоюды қамтамасыз етеді.

"ҚМУ" КеАҚ-ның 2023 жылғы тұрақты даму саласындағы саясаты климаттың өзгеруіне қарсы күрес, тұрақты сатып алу, тұрақты инвестициялау мәселелерін қамтиды.

«ҚМУ» КеАҚ студенттік қоғамдастықтары университеттің орнықты дамуды қамтамасыз ету жөніндегі қызметіне тартылған, экологиялық тұрақтылық жөніндегі мәселелерге қатысты қала мен облыстың экологиялық проблемаларын шешуге қатысатын "Studmed volunteers" және "Next Generation" волонтерлік ұйымдары айналысады; мемлекеттік құрылымдармен, қоғамдық ұйымдармен және басқа да волонтерлік ұйымдармен бірлескен іс-шараларды іске асыру мақсатында тәжірибе алмасу және ерікті қызметтің тиімділігін арттыру өзара іс-қимыл жасайды.

«Studmed volunteers» және «Next Generation»

«ҚМУ» КеАҚ қоршаған ортаға теріс әсер етпейтін қызметті жүзеге асырады және экологиялық сараптамаға сәйкес ҚР Экологиялық кодексінің 40-тармағына сәйкес IV санатқа жатады.

IV санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат

Университет жаңартылатын энергия көздерін пайдаланады-күн электр панельдері (фотоэлектрлік) ғимараттардың сыртқы жарықтандырылуын қамтамасыз етеді. 

Экологиялық білім

Экологиялық білімге қатысты «ҚМУ» КеАҚ экологиялық тұрақтылық саласында құзыреті бар мамандарды даярлау бойынша білім беру бағдарламаларын ұсынады:

Бакалавриат:

·  6B10112 Қоғамдық денсаулық

·  6B05101 Биомедицина

Магистратура:

·  7M10108 – Қоғамдық денсаулық сақтау менеджменті

·  7M10111 – Денсаулықты көтермелеу

·  7M05102 – Биолог-зерттеуші

·  7М10119 - Қоғамдық денсаулық сақтау

Докторантура:

·  8D10139 – Қоғамдық денсаулық сақтау

Осы және басқа білім беру бағдарламаларына қоршаған орта, климат, экологиялық қауіпсіздік және т. б. мәселелерді қарастыратын пәндер кіреді.

Экологиялық білім беру саласындағы білім беру бағдарламалары мен пәндері

3. Экологиялық зерттеулер

Орнықты дамудың өзекті мәселелері "ҚМУ" КеАҚ ғылыми зерттеулерінің басым бағыттарына енгізілген. Іргелі және қолданбалы зерттеулер, студенттік жұмыстар, магистрлік және докторлық диссертациялар орындалады.

Университеттің құрылымына Өмір туралы ғылымдар институты және Қоғамдық денсаулық сақтау және кәсіптік денсаулық институты кіреді, олардың негізінде ғылыми және білім беру қызметі жүзеге асырылады.

Өмір туралы ғылымдар институты

Қоғамдық денсаулық сақтау және кәсіби денсаулық институты

II. Әлеуметтік тұрақтылық

Әлеуметтік компонент әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарына бағытталған, олар басқалармен қатар еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жұмысшылардың денсаулығын сақтауды, қызметкерлердің құқықтарын әділ марапаттау және құрметтеуді, персоналдың жеке дамуын, персоналға арналған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруды, жаңа жұмыс орындарын құруды, демеушілік және қайырымдылықты, экологиялық және білім беру акцияларын өткізуді қамтамасыз етеді.

«ҚМУ» КеАҚ-ныңЖОО-дағытеңдік, әртүрлілікжәнеинклюзивтіліккеқатыстысаясатымынадайқұжаттардакөрсетілген:

·  Студенттікөзін-өзібасқарутуралыереже

·  Студенттерді қолдау қызметі туралы ереже

·  Студенттік омбудсмен туралы ереже

·  «ҚМУ» КеАҚ инклюзивті білім беруді ұйымдастыру туралы ереже

·  Инклюзивті білім беру жөніндегі жұмыс тобы туралы ереже

·  Инклюзивті білім беруді психологиялық-педагогикалық қолдау жөніндегі ереже

«ҚМУ» КеАҚ -ның теңдікке, әртүрлілікке және инклюзивтілікке, адам құқықтарын сақтауға қатысты саясаты

Саясаттың арқасында ЖОО-да мүмкіндігі шектеулі жандар, әртүрлі жастағы, діндер мен нәсілдердің өкілдері, 17-ден астам ұлт өкілдері, ауыл тұрғындары мен шетелдіктер білім алып, жұмыс істейді. Жүктілік және босану бойынша білім алушыларға академиялық демалыс, қызметкерлерге – еңбек демалысы беріледі.

«ҚМУ» КеАҚ -да білім алушылар (кемінде 60%) мен қызметкерлер (бөлімше басшылары арасында кемінде 60%) арасында әйелдер үлесі басым.

Қолжетімдіинклюзивтібілімберудіқолдауүшінжұмыстобықұрылады, оныңміндеттерінемыналаржатады:

·  олардыңпсихофизикалықдамуындағыкемшіліктердібарыншатүзетумақсатындабілімберумекемесіндебілімалушылардыпсихологиялық-педагогикалықжәнемедициналық-әлеуметтіксүйемелдеудіңтиімдіжүйесінқалыптастыру;

·  мемлекеттікбілімберустандарттарынасәйкесбілімалушылардыңбілімберубағдарламаларынмеңгерудегіпроблемалардыбағалаужәнезерделеу;

·  білімберупроцесінеқатысушылардыңбарлығындамүмкіндігішектеуліадамдардыңпроблемаларынатолеранттыкөзқарастықалыптастыру;

·  ЖОО-дажәнеоқуортасындамүмкіндігішектеуліадамдардыңжекежәнезияткерлікәлеуетін, эмоционалдық, коммуникативтік, физикалықдамуыніскеасыруүшінқолайлыжағдайларжасау.

Қолжетімдіинклюзивтібілімберудіқамтамасызетугеқойылатынбарлықталаптароқуғимараттарыменжатақханалардыңжаңағимараттарынсалукезіндеескеріледіжәнебұрынсалынғанғимараттарды: лифтілерді, көтергіштерді, пандустарды, жабдықталғандәретханаларды, қоршауларды, аудиторияменасхананыңқолжетімділігінқайтажаңартукезіндедеескеріледі.

Қазақстандыққоғамғақызмететумақсатында "ҚМУ" КеАҚхалықарасындаақпараттық-насихаттауқызметініскеасыруғакеңіненқатысады.

"ҚМУ" КеАҚстуденттікұйымдарықатысады:

·  қалатұрғындарыарасындасалауаттыөмірсалтынжәнеденешынықтырусабақтарыннасихаттаужөніндегііс-шараларда: акциялар, әлеуметтікэксперименттер, мектептерменбалабақшалардағыгигиенасабақтары, маусымдықаурулардыңалдыналу, жыныстықжәнерепродуктивтіденсаулық, соныңішіндеАИТВ / ЖИТСбойыншақалатұрғындарынақпараттандыру,

·  жастарортасындасинтетикалықесірткініқолданудыңалдыналужөніндегіәлеуметтікжобаларда,

·  егдежастағыадамдардықоғамдықөміргебелсендіқатысуғатарту, егдежастағыадамдарды Damumed, Egov жүйелерінжәнеәлеуметтікжелілердіпайдаланудағдыларынаүйретужөніндегііс-шараларда,

·  көпбалалыазқамтылғанотбасыларға, жалғызбастықартадамдарғақайырымдылықкөмеккөрсетуүшінкеңауқымдыіс-шараларда,

·  қалалықжәнеоблыстықмерекелікіс-шаралардаконцерттікбағдарламалармен: қалажәнеоблыскітапханаларында, мұражайларындабейнелеуөнерініңпоэтикалықкештеріменкөрмелері, студенттікавторлықөлеңдержинағын, студенттіквокалдықбірлестіктіңдискісіншығару.

"ҚМУ" КеАҚоқытушылары қатысады:

·  денсаулық пен денсаулық сақтаудың өзекті мәселелері бойынша халықты ағарту жөніндегі іс-шараларда: онлайн-дәрістер, кездесулер, семинарлар

·  кеңінен қол жеткізу үшін ЖОО порталында оқыту бейнематериалдарын әзірлеуде және орналастыруда

·  денсаулық сақтау қызметкерлері үшін өзекті мәселелер бойынша әдістемелік құралдар әзірлеуде

·  білім беру және медициналық қызметтердің сапасын бағалау бойынша сараптамалық қызметте.

"ҚМУ" КеАҚбілімалушыларменқызметкерлердіңденсаулығыменәл-ауқатынаерекшеназараударады.

Әрбіроқуғимаратындаасханажәне/немесебуфеттержұмысістейді, жатақханалардатамақдайындауғабарлықжағдайжасалған.

ЖОО-дабілімалушыларменқызметкерлермедициналықкөмекке, оныңішіндетегінмедициналықкөмектіңкепілдікберілгенкөлемішеңберіндежүгінугемүмкіндігібарклиникаларбар, бұданбасқаәрбіроқукорпусындамедициналықпунктжұмысістейді.

«ҚМУ» КеАҚ медициналық университет клиникасы

Кәсіби денсаулық клиникасы

Стоматологическая клиника

Психологтар білім алушыларды да, қызметкерлерді де психологиялық қолдау аясында жұмыс істейді.

III. Экономикалық тұрақтылық (Басқару)

Экономикалық компонент университеттің қызметін ұзақ мерзімді құнның өсуіне, акционерлер мен инвесторлардың мүдделерін қамтамасыз етуге, процестердің тиімділігін арттыруға, неғұрлым жетілдірілген технологияларды құру мен дамытудағы инвестициялардың өсуіне, еңбек өнімділігін арттыруға бағыттайды.

«ҚМУ» КеАҚ -даәртүрлілік, теңдік, инклюзивтілікжәнеадамқұқықтарымәселелеріменайналысады:

·  Студенттік омбудсмен

·  Тәртіптік комиссия

·  Инклюзивті білім беру жөніндегі жұмыс тобы

·  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және "сенім жәшігінен" хаттар алу жөніндегі Комиссия.

*«ҚМУ» КеАҚ -ның теңдікке, әртүрлілікке және инклюзивтілікке, адам құқықтарын сақтауға қатысты саясаты

«ҚМУ» КеАҚ-дасыбайласжемқорлықтыңалдыналу, алдыналужәнеоғанқарсыіс-қимылбойыншажұмыстаржүйелітүрдежүргізілуде:

·  Сыбайласжемқорлыққақарсыіс-қимылбойыншанормативтікбазаныжетілдіружәнеұйымдастырушылықшешімдердідайындау;

·  Сыбайласжемқорлыққақарсымониторингжәнесыбайласжемқорлықтәуекелдерінталдау;

·  Сыбайласжемқорлыққақарсыіс-қимылжөніндегішараларды, оныңішіндеакадемиялықшаралардыжетілдіру;

·  Сыбайласжемқорлыққақарсыіс-қимылжөніндегіазаматтыққоғаминституттарыменөзараіс-қимыл;

·  Ақпараттық жұмыс.

«ҚМУ» КеАҚ жұмысы ҚР қолданыстағы заңнамасына, «ҚМУ» КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарына, Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін әр жылға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес құрылады.

«ҚМУ» КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар жоспары

«ҚМУ» КеАҚ 2018 жылдан бастап Академиялық адалдық Лигасының мүшесі бола отырып, академиялық адалдықтың он негізгі қағидатын ілгерілету және іске асыру арқылы елдегі білім беру сапасын жақсарту және жақсарту жөніндегі Лиганың миссиясын адал жүзеге асыруға кепілдік береді.

«ҚМУ» КеАҚұжымдасенім, өзарақұрметжәнеәдептілікахуалынсақтауүшінмінез-құлықтыңжоғарыэтикалықстандарттарынанегізделгенбірыңғайкорпоративтікмәдениеттідамытуғаұмтылады.

«ҚМУ» КеАҚ -даұйымныңбарлықмүдделітұлғаларменөзараіс-қимылыныңэтикалықжағын, корпоративтікқатынастардыңэтикалықнормаларын, сондай-ақэтикалықнормалардыңұйымныңкүнделіктіқызметінеәсеретутетіктерінреттейтініскерлікэтикаКодексіқолданылады.

Іскерлік этика кодексі

«ҚМУ» КеАҚ академиялық саясаты кәсіби қоғамдастықтың ар-намысы мен этикасының негізгі ұғымдарын, академиялық адалдық қағидаттарын, білім беру процесіне қатысушылардың өзара қарым-қатынас қағидаларын айқындайтын, академиялық адалдық бөлігінде білім беру процесіне қатысушылардың барлығының құқықтары мен міндеттерін белгілейтін, академиялық адалдықты бұзу түрлерін және олар жасалған жағдайда шаралар қабылдау тәртібін айқындайтын академиялық адалдық кодексін қамтиды. Кодекстің мақсаты академиялық адалдықты қамтамасыз ету мақсатында білім беру процесіне қатысушылардың барлығының мінез-құлқын регламенттейтін қағидаларды белгілеу, адалдықтың, әдеп бұзушылықтардың кез келген көріністерін болдырмайтын тұрақты адамгершілік ұстаным процесін қалыптастыру болып табылады.

«ҚМУ» КеАҚ академиялық саясаты

Университет қызметкерлерінің құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заңдылықты, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында жазбаша өтініштер үшін "Сенім жәшігі", сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және "сенім жәшігінен"хаттар алу жөніндегі Комиссия жұмыс істейді.

Тәртіптік комиссия жұмыс істейді, оның қызметі университет қызметкерлерінің қолайсыз әрекеттері / әрекетсіздігі туралы шағымдар мен өтініштерді қарауға бағытталған.

«ҚМУ» КеАҚ -ның теңдікке, әртүрлілікке және инклюзивтілікке, адам құқықтарын сақтауға қатысты саясаты

«ҚМУ» КеАҚ-да білім беру, ғылыми-зерттеу жұмысы, тұрмысты ұйымдастыру, сауықтыру, студенттік бірлестіктер арқылы бос уақытты ұйымдастыру мәселелерінде өз бастамаларын дербес жүзеге асыру үшін барлық деңгейдегі университет: колледж, бакалавриат, магистратура, докторантура және резидентура білім алушыларының ерікті ұйымы - "Самұрық" Студенттік Республикасы жұмыс істейді.

«ҚМУ» КеАҚ Студенттік Республикасы туралы Ережеге сәйкес Студенттік Республика Үкіметінің мүшелері студенттік актив делегаттарының жалпы жиналысында сайланады.

"KazMSA" Жергілікті комитеті - Қазақстан бойынша медицина студенттерінің мүдделерін білдіретін Қазақ медициналық жастар ұйымы жұмыс істейді. Осы ұйымның мақсаты- басқа өңірлерден және басқа қауымдастықтардан келген студенттермен және жас дәрігерлермен ынтымақтастыққа жәрдемдесу, практикалық дағдылар мен теориялық медициналық білім алуда медициналық студенттер мен жас докторларды ілгерілету, ұлттық денсаулық сақтау мен медициналық білім берудің тиімді жүйесімен заманауи, бәсекеге қабілетті Қазақстанды құруға көмектесу, сондай-ақ Қазақстан мен шет елдердің университеттерімен, ғылыми-зерттеу институттарымен, соның ішінде бүкіл әлем студенттері арасында кәсіби(практикалық) және ғылыми-зерттеу алмасу. KazMSA-халықаралық дүниежүзілік медициналық қауымдастық Федерациясының (IFMSA) мүшесі, ол барлық жастар ұйымдарының ішіндегі ең ірісі болып табылады және Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) ресми түрде мойындады.

Студенттік одақтар

«ҚМУ» КеАҚ жыл сайын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы есептілігінің онлайн депозитарийінде аудиторлық қаржы есебін жариялайды.

Аудиторлік есептер

«ҚМУ» КеАҚ – да алқалы кеңесші орган-Сенат жұмыс істейді, оның құзыретіне мәселелерді қарау кіреді:

·  университеттің білім беру қызметін дамыту стратегиясы;

·  білім беру бағдарламасының тұжырымдамасын бекіту;

·  университетте ғылымды дамытудың басымдықтары;

·  университеттің клиникалары мен клиникалық қызметін дамыту стратегиялары;

·  халықаралық ынтымақтастықтың басымдықтары;

·  университеттің қоғаммен өзара іс-қимыл мәселелері;

·  университет қызметінің тиімділік мәселелері.

Сенат құрамына профессор-оқытушылар құрамының өкілдері мен ғылыми қызметкерлер (62%), әкімшілік-басқару персоналы мен топ-менеджерлер (18%) және білім алушылар (20%) кіреді.

«ҚМУ» КеАҚ Сенаты